Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheele Rijk en zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen.

De akten van bekwaamheid als onderwijzer en als hoofdonderwijzer, in Nederlaudsch-Indië afgegeven, — voor zooveel die zijn verkregen wegens het met goed gevolg afleggen van examens, afgenomen met gelijke eischen en, zooveel doenlijk volgens dezelfde regelen , als voor die examens in Nederland volgens deze wet zijn vastgesteld worden gelijkgesteld met de gelijksoortige akten, die in Nederland worden uitgereikt.

TITEL V.

Van het toezicht op het lager onderwijs.

67. Het toezicht over het lager onderwijs in het geheele Rijk is opgedragen aan Onzen Minister , die met de uitvoering dezer wet is belast.

Dat toezicht wordt onder zijne bevelen uitgeoefend door de inspecteurs . de districtsschoolopzieners en de arrondissements-schoolopzieners.

68. Het ambtsgebied van iederen inspecteur omvat een of meer provinciën, dat van iederen districts schoolopziener een der districten, waarin de provinciën door Ons worden verdeeld.

De inspecteurs en de districts-schoolopzieners

(67) Vrijstelling van briefport, voor de briefwisseling over ambtszaken met de verschillende autoriteiten, werd verleend bij besluit van 23 October L880, n°. 16 en 3 Januari 1881, n°. 10, C. V., en voor de briefwisseling over dienstzaken tusschen de besturen der bijzondere lagere scholen en de besturen der bijzondere kweekscholen en normaallessen ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen ter eenre en de inspecteurs van het lager onderwijs, de districts- en arroudissements-schoolopzieners binnen hun ressort ter andere zijde; alsmede tusschen de besturen der bijzondere lagere scholen ter eenre eu de Commissarissen der Koningin en de Gedeputeerde Staten der provincie ter andere zijde, bij besluit van 11 April 1890, C. V.

(68 en 69) Het ambtsgebied der inspecteurs , districts- en arrondissements-schoolopzieners en de verdeeling hunner werkzaamheden zijn laatstelijk geregeld bij besluit van 18 December 1900 , S. 210, dat als bijlage achter deze wet is opgenomen.

Sluiten