Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N.

Besluiten ter uitvoering: van de wet.

Besluit van den Zden Augustus 1879, S. 148, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) en art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127). {Zooals dit besluit is herzien bij besluiten van 14 October 1884, S. 216, 24 October 1884, S. 219, 24 April 1885, S. 112 en 26 Mei 1897, S. 161.)

Wij WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 9 Juli 1879, litt. N, afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat de noodige bepalingen ter uitvoering van art. 4 der wet van 25 April 1879 {Staatsblad n°. 87) (1) en art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127) door Ons behooren te worden vastgesteld;

Den Raad van State gehoord (advies van den 29 Juli 1879, n°. 9);

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister, van 31 Juli 1879, litt. V, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

1°. dat de examens, bedoeld in art. 4 der wet van 25 April 1879- {Staatsblad n°. 87) en in art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), zullen worden afgenomen op gelijke wijze als de examens, bedoeld onder n°. 1 van Ons besluit van 2 Februari 1864 {Staatsblad n°. 8);

(1) Wet houdende aanvulling der wet van 2 Mei 1863, S. 50, tot regeling van het middelbaar onderwijs.

Sluiten