Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. dat bij het afnemen dier examens de programma's aan dit besluit gehecht, tot leiddraad zullen strekken;

3°. dat voor zooveel betreft het examen ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs in de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen, de programma's L, vastgesteld bij Onze besluiten van 2 Februari 1864 (Staatsblad n°. 8), en 11 October 1869 {Staatsblad n°. 186) vervallen; (1)

4°. dat dit besluit in werking treedt op het tijdstip, voor het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) door Ons te bepalen.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 3den Augustus 1879.

{get.) WILLEM.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Kappeyne.

(TJitgeg. 12 Aug. 1879.)

PROGRAMMA van het examen ter verkrijging eener akie van bekwaamheid A voor schoolonderwijs in de Fransche, Hoogduitsche of Engelsche taal, naar aanleiding van art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87). (2)

De vereischten zijn:

Grondige kennis van de verschillende onder-

(1) Dit nummer is aldus gewijzigd bij n°. 2 van het besluit van 14 October 1884, S. 216, terwijl bij n°. 3 van dat besluit is bepaald dat zij, die vóór 1884 de akte A, vermeld in art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) hebben verkregen , bij het afleggen van een examen voor de akte B in dat wetsartikel bedoeld, vrijgesteld zijn van het onderzoek in de onderdeden , genoemd in alinea 1 en 2 van het programma voor laatstbedoelde akte.

(2) Dit programma is aldus nader vastgesteld bij besluit van 14 October 1884, S. 216.

Sluiten