Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

model a

PROVINCIE

LIJST der gedurende het tvyeede halfjaar 18 voorgevallen veranderingen in het personeel der onderwijzers en onderwijzeressen aan openbare lagere scholen in bovenvermelde provincie en van het bedrag van de grondslagen, naar welke door hen voor pensioen wordt bijgedragen.

VROEGERE TOE-STAND. NIEUWE TOESTAND.

GESLACHT-

• . inkomsten.

Grondslagen _ 5P 1 ydstip aan-

en Betrek- Stand- 'e Betrek- Stand-

der van Genot van Gezamenlijk mekkingen.

VOORNAMEN. king. plaats. q g . king. plaats. Jaarwedde. vnje woning of bedrag

bijdragen. <? ingang. vergoeding 0

voor huishuur. a^s grondslag, j * '

NOTA. Op deze lijsten worden eerst achtereenvolgende ingeschreven de aanstellingen van titularissen, die niet in vorige opgaven van dezelfde provincie waren aangeduid, en daarna de veranderingen in den toestand van vroeger opgegeven titularissen.

Voor de nieuw aangestelden behoeft, wat den vroegeren toestand betreft, alleen betrekking en standplaats te worden aangeduid en dit nog slechts ingeval zij uit eene andere provincie zijn overgeplaatst. De oorzaken van verandering worden aangeduid als volgt: Overlijden,

Ontslag,

Niet eervol ontslag,

Verplaatsing naar . . .

Bevordering,

Nieuwe aanstelling.

J | i I I \_ I

Deugdelijk verklaard door ons Gedeputeerde Staten der provincie

Te den

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1881, n°. 23 (Staatsblad n°. 26).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Six.

Sluiten