Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

torium, zijn de artt. 5, 6, 7, 8, 10, 2de lid, 11, 12, en 13 niet van toepassing.

De artt. 5, 7, 8, lste lid, en 13 zijn niet van toepassing op schoolvertrekken uitsluitend bestemd voor teekenonderwijs.

25. Het hoofd der school laat in geen vertrek meer leerlingen toe dan het naar de regelen van dit besluit mag bevatten.

Ten aanzien van scholen, waar reeds onderwijs werd gegeven bij het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), geldt dit verbod met ingang van 1 Januari 1886. (1)

Het hoofd eener school, waarop art. 7 of art. 19 is toegepast, draagt zorg dat bij het gebruik van die school de afstanden, in art. 7 omschreven, steeds worden in acht genomen.

26. Op lokalen, gesticht of in gebruik geuomen na het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en vóór het in werking treden van dit besluit, zijn de voorschriften in § 1, 3 en 5 van dit besluit van toepassing, voor zoover de daarin gestelde eischen reeds voorkwamen in Onze besluiten van 30 Augustus en 20 October 1880 {Staatsblad n°. 167 en 181).

De bouw en verbouw van scholen en onderwijzerswoningen , waarvoor de bestekken bij het in werking treden van dit besluit zijn goedgekeurd, kunnen overeenkomstig het bestek worden uitgevoerd.

27. Onze besluiten van 1 Mei 1882 {Staatsblad n°. 59) en van 5 December 1882 {Staatsblad n°. 152) worden ingetrokken.

28. Dit besluit treedt in werking op den vijfden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Berg, den 4den Mei 1883.

{get.) WILLEM.

De Min. van Binnenl. Zaken, {get.) Heemskerk.

{TJitgeg. 12 Mei 1883.)

(1) Zie de aanteekening op art. 18.

Lager Ondertc., 13e dr. $

Sluiten