Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Het schooljaar vangt aan den eersten Maandag in Mei.

Er zijn jaarlijks drie vacantiën :

de eerste, van Woensdag vóór tot Maandag na de Paaschweek;

de tweede, gedurende de laatste zes weken vóór den eersten Maandag in September;

de derde, van 24 December tot 3 Januari.

§ 2. Van het onderwijzend personeel.

6. Aan het hoofd van elke kweekschool voor onderwijzers staat een directeur.

Aan het hoofd van elke kweekschool voor onderwijzeressen staat een directeur of eene directrice.

7. De directeur en de directrice houden toezicht op het gedrag der kweekelingen, zoo in als buiten de lessen.

Zij zorgen, dat de kweekelingen hunne godsdienstplichten getrouw nakomen en het godsdienstonderwijs bijwonen van de leeraren, welke de ouders of voogden daarvoor aanwijzen. Zij regelen een en ander voor die kweekelingen, wier ouders of voogden dit aan ben overlaten.

Zij zorgen, dat het onderwijs geregeld volgens de voorschriften gegeven wordt.

Zij verschaffen aan den Minister, met de uitvoering der wet op het lager onderwijs belast, aan den inspecteur, den districts- en den arrondissements-schoolopziener alle verlangde inlichtingen betreffende de kweekschool en geven aan den districts-schoolopziener onmiddellijk kennis van. alles wat voorziening vereischt.

Zij zenden vóór 1 Juli van elk jaar aan den districts-schoolopziener een beredeneerd verslag van den toestand van de kweekschool gedurende het afgeloopen schooljaar.

Zij geven bijtijds aan den districts-schoolopziener kennis van de te houden vergaderingen en examens.

Zij houden in duplo een register, waarin bij het begin der tweede vacantie en bij het einde van November en Maart eene beoordeeling der kweekelingeu ten opzichte van gedrag, vlijt en vorderingen bij de verschillende lessen wordt opgeteekend.

Sluiten