Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De betaling: der declaratiën geschiedt binnen vier weken, nadat zij bij Onzen voornoemden Minister zullen zijn overgebracht en door dezen in orde zijn bevonden.

Ts, in het geval bij dit artikel bedoeld, de goedkeuring op het bestek verleend vóór 1 Januari 1902 en worden de schoollokalen voltooid opgeleverd na 81 December 1901, dan geschiedt de opgave, in het eerste lid van dit artikel voorgeschreven, vóór 1 April 1902.

5. Jaarlijks in de maand Januari, zoodra de rekening over het voorlaatste jaar van elke gemeente in hunne provincie is vastgesteld, doen Gedeputeerde Staten aan Onzen voornoemden Minister opgaaf:

1°. van het aantal kinderen dat op elke der lagere scholen der gemeenten in hunne provincie op den vijftienden dag der maand Januari van het voorlaatste jaar, of indien de school in den loop van dat jaar geopend is, op den laatsten dag der maand volgende op die der opening, als werkelijk schoolgaande bekend stond;

2°. van de vakken, waarin aan elk dier scholen onderwijs werd gegeven;

3°. van het bedrag van de opbrengst der schoolgelden per school, alsmede per leerling en per jaar;

4°. van de namen en voornamen en dagteekening van geboorte der onderwijzers, die ter voldoening aan de eischen in de artikelen 23 en 24 der wet gesteld en die boven het in laatstgemeld wetsartikel bepaalde minimum voor zoover laatstbedoelden voor eene Rijksbijdrage in aanmerking komen, in het voorlaatste jaar aan de school verbonden zijn geweest, met aanduiding van de akten van bekwaamheid die zij bezitten, het tijdvak gedurende hetwelk zij in dat jaar aan de school werkzaam zijn geweest en bovendien voor de mannelijke onderwijzers bedoeld in artikel 45 sub 1°. d der wet het tijdvak gedurende hetwelk zij in dat jaar in den echtelijken staat zijn verbonden geweest;

5°. van de som, die door het Rijk overeenkomstig artikel 45 der wet verschuldigd is voor eiken onderwijzer, per school en per gemeente;

6°. van de som die blijkens de vastgestelde

Sluiten