Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 6den December 1901.

{get.) WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Kuyper.

(Uitgeg. 13 Dec. 1901.)

Besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 20 December 1901 , houdende vaststelling van modellen van declaratiën enz. bedoeld in art. 8 van het Koninklijk besluit van 30 November 1901 {Staatsblad n°. 231). De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Gelet op artikel 8 van het Koninklijk besluit van 30 November 1901 (Staatsblad n°. 231) ; Heeft goedgevonden:

te bepalen dat de opgaven, bedoeld in de artikelen 1 en 5, de declaratiën, bedoeld in de artikelen 3 en 4, benevens de akte van taxatie, bedoeld in artikel 4 van dat besluit moeten worden opgemaakt in den vorm, waarvan de modellen onder A—J bij deze beschikking zijn gevoegd (1) en in duplo ingezonden.

's Gravenhage den 20sten December 1901. {get.) Kuyper.

model F.

Bij het opmaken van de declaratie en het daarbij belioorend afschrift (beide in dubbel in te zenden) is het gebruik van gezegeld papier voor één exemplaar van die stukken niet verplichtend , wanneer het bedrag niet hooger is dan ƒ 10.—.

Declaratie van de gemeente

van hetgeen het Rijk overeenkomstig artikel 45 sub 2 der wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 24 Juni 1901

(1) De modellen A—E zijn hierna niet opgenomen, omdat zij slechts bestemd zijn voor de door Gedeputeerde Staten , ingevolge de artt. 1 en 5 van het besluit van 30 November 1901, S. 231, te verstrekken opgaven.

Sluiten