Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W E T

van den 7den Juli 1900, S. 111,

• HOUDENDE

bepalingen tot regeling van den leerplicht.

Wij WILHELMINA , bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses yan Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, door wettelijke bepalingen tot beteugeling van het school- en leerverzuim en tot verzekering van de gelegenheid om herhalingsonderwys te ontvangen, te bevorderen, dat kinderen behoorlyk lager onderwys genieten;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

TITEL I.

Van het gewoon lager onderwijs.

Art. 1. Ouders, voogden en anderen, krachtens wet of overeenkomst met de verzorging van kinderen belast, zijn verplicht , voor zoover die kinderen bij hen, in de inrichting onder hun beheer of

Sluiten