Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leenen der vergunning, en wanneer dat het geval is, de tijden te regelen binnen welke de vergunningen kunnen worden verleend, en een ander amendement om de gemeenteraden de verplichting op te leggen verordeningen vast te stellen en deze aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te onderwerpen, werden verworpen.

Art. 16. Het hoofd der school is bevoegd aan de leerlingen schriftelijk verlof te verleenen de school tijdelijk niet te bezoeken:

1°. voor onbepaalden tijd wegens ongesteldheid van het kind;

2°. voor een bepaalden tijd wegens eene der andere redenen, vermeld en bedoeld in artikel 12, sub 5°.

Het onder 2°. bedoelde verlof behoeft, indien het ten aanzien van hetzelfde kind voor meer dan tien schooltijden in acht en twintig dagen verleend wordt, de bekrachtiging van den arrondissements-schoolopziener.

Acht het hoofd der school een schoolverzuim , waarvoor door hem niet verlof werd verleend, wegens eene der in artikel 12 vermelde en bedoelde redenen gewettigd of verschoonbaar, dan doet hy daarvan mededeeling aan den arrondissements-schoolopziener, ingevolge de bepalingen van artikel 19.

Een verzuim, waaromtrent binnen acht dagen bij het hoofd der school geen bericht is ingekomen met opgave van redenen , wordt door dezen niet als verschoonbaar aangeteekend.

%

Zie art. BB.

Naar aanleiding der opmerkingen bij het verslag, betreffende het nieuwe onderzoek in de afdeelingen, deelde de Minister bij de memorie

3*

Sluiten