Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit voor kleine gemeenten vooral een gemak zijn, want dan behoeft men niet ieder jaar de geheele lijst door te zoeken, maar kan men telkens de kinderen van een bepaald leeftijdsjaar aanachrappen."

Art. 19. Jaarlijks vóór 22 Januari maken de hoofden der openbare en bijzondere lagere scholen in dubbel eene alphabetische lyst op van de op den vyftienden dag dier uiaand bij hen schoolgaande kinderen , met afzonderlyke vermelding van die kinderen, die niet meer vallen onder de bepalingen van de artikelen 3 en 5.

De lyst bevat de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, het geslacht, dagteekening van geboorte en plaats van werkelyk verblijf en in geval van ambtshalve inschrijving van deze omstandigheid. Indien de plaats van werkelijk verblijf is gelegen in een ander arrondissement dan dat, waartoe de school behoort, wordt daarvan in de lyst melding gemaakt.

Op de lijst wordt voortdurend aanteekening gehouden van de toelating -en de afschrijving van kinderen, alsmede van de redenen, welke tot de afschrijving hebben geleid; voorts van iederen verzuimden schooltijd, met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid, van ieder ingevolge artikel 16 verleend verlof en van ieder verzuim, hetwelk het hoofd der school ingevolge artikel 16, voorlaatste lid, gewettigd of verschoonbaar acht.

Het dubbel der lyst wordt vóór 1 Februari gezonden aan den arrondissementsschoolopziener, wien bovendien wekelyks mededeeling wordt gedaan van de, in de afgeloopen week gemaakte, aanteekeningen, in het vorige lid omschreven.

Sluiten