Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op eene openbare of op eene bijzondere school geplaatst wordt, indien bet slechts onderwijs ontvangt. Ten einde dat nog duidelijker te doen uitkomen, is aan den vader, wiens kind ambtshalve als leerling op een school is ingeschreven, ook de bevoegdheid gegeven om dat kind, zelfs enkele weken na die inschrijving, naar eene andere school, waaraan hij de voorkeur geeft, over te plaatsen of huisonderwijs te doen geven. Het spreekt echter van zelf dat er dan zekerheid moet zijn, dat het kind ook werkelijk naar eene andere school overgaat of huisonderwijs geniet (art. 11, laatste lid).

Door deze ambtshalve inschrijving is nu aan het absolute leerverzuim een einde gemaakt. Het kind is leerling van een school. Wil de aansprakelijke persoon ook nu nog zijne verplichting blijven verwaarloozen , dan kan hij het niet anders doen dan door relatief schoolverzuim, door ongeregeld schoolbezoek. Maar dan worde ook te zijnen aanzien tegenover dat relatief schoolverzuim geen consideratie meer gebruikt. Hij kan geen aanspraak maken op de milde administratieve behandeling, welke tegenover anderen, wier gemis aan zorg uitsluitend relatief schoolverzuim ten gevolge heeft, aan de tusschenkomst van den strafrechter moet voorafgaan. Tegenover hem kan het dadelijk daartoe komen.

Dit billijk en redelijk verschil komt nu scherp uit, behalve door de uitdrukkelijke bepaling van art. 21, § 6, bovendien door het verschil in formuleering van het strafbaar relatief schoolverzuim in het eene en in het andere geval (art. 23, § 1, sub 1°. en 2°.).

Tegenover het relatief schoolverzuim wordt ten slotte, dus tegenover de zeer halsstarrigen, de repressie van den strafrechter onvermijdelijk."

Verder gaf de Minister, in verband met de desbetreffende opmerking in de afdeelingen, dat de woorden : „indien daarvan blijkt" in den laatsten volzin van § 4 van art. 20 zouden behooren te vervallen, te kennen, dat het nut er van niet wordt ingezien, omdat, indien van de voorkeur der ouders of verzorgers voor deze of gene school niet blijkt, er ook bezwaarlijk rekening mede kan worden gehouden, en de bedoelde uitdrukking

Sluiten