Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arrondissements-schoolopziener. Aanzegging door den — aan ouders enz., dat het niet schoolgaand kind ambtshalve zal worden ingeschreven en kennisgeviug hiervan aan de commissie tot wering van schoolverzuim. 20, § 3; 21, § 6.

„ Aanzegging door den — aan den belanghebbende, bij herhaling van overtreding wegens ongeregeld schoolbezoek, van de te nemen maatregelen. 21, § 3; opmaking van proces-verbaal bij verdere overtreding. 21, § 4 en 5.

„ Bevoegdheid van den — tot het vragen van inlichting enz. met betrekking tot huisonderwijs. 25.

„ Verklaringen door den —afgelegd, kunnen volledig bewijs in rechten opleveren. 28.

Beroep. Ouders enz. kunnen komen in — van eene weigering van den arrondissementsschoolopziener tot medewerking van afgifte eener verklaring betreffende bezwaar tegen het onderwijs op eenige school. 10.

„ Als voren, van eene beschikking van den arrondissements-schoolopziener, houdende weigering van vergunning tot tijdelijk niet schoolbezoek in verband met werkzaamheden wegens landbouw enz. 13.

Briefport. Vrijstelling van — 33.

Burgemeester. De — ontvaugt bij onderteekende verklaring opgaaf van de ouders enz. der kinderen, van de vakkeu waarin huisonderwijs wordt gegeven, van de namen der onderwijzers en die der leerlingen. 4.

Commifcsie tot wering van schoolverzuim. Benoeming van een of meer commissiën door den gemeenteraad en samenstelling er van. 22.

„ Kegeliug van den werkkring der — bij algemeenen maatregel van bestuur. 22.

„ Ooroepiug van ouders enz. door de— 20, § 2; 21, § 2.

„ Zorg van de — voor de ambtshalve inschrijving van kinderen als leerlingen eener school. 20, $ 4.

Sluiten