Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofil der school. Ontvangt mededeeling van door den arrondissements-sclioolopziener verleende vergunningen tot tijdelijk niet schoolbezoek van leerlingen, in verband met werkzaamheden voor landbouw enz. 13.

„ Bevoegdheid van het — om leerlingen verlof te verleenen tot tijdelijk niet schoolbezoek. 11. 16.

„ Opdracht aan het — tot het jaarlijksch opmaken eener lijst van schoolgaande kinderen en het houden van aanteekeningen op die lijst. 19.

„ Verzending van een dubbel dier lijst door het — en wekelijksche mededeeling van gehouden aanteekeningen aan den arrondissements-schoolopziener. 19.

Huisonderwijs. Bepaling omtrent de vakkeu waarin — moet worden gegeven. 2.

„ Verplichting tot het doen geven van — en aanvang en einde dier verplichting. 4.

„ Verplichting tot het doen van opgaaf aan den burgemeester van de namen enz. der kinderen die — genieten zoomede van hunne onderwijzers en van de vakken die onderwezen worden. 4.

„ Bevoegdheid van den arrondissementsschoolopziener tot het vragen van inlichtingen enz. met betrekking tot het — 25.

Inspecteur van het lager onderwijs. Voorschrift tot toezending door den — aan den Minister van eene opgaaf van het getal der door den arrondissements-schoolopziener verleende vergunningen, tot tijdelijk niet schoolbezoek van leerlingen, in verband met werkzaamheden voor landbouw enz. 13.

Inwerkingtreden der wet. 38.

Kennisgeving. Wijze waarop — moet geschieden van vermeende aanspraak op of vrijstelling van de aan ouders euz. opgelegde verplichting tot schoolbezoek hunner kinderen enz. 9.

Sluiten