Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werktuigen, toestellen en gereedschappen ten dienste van landbouw, fabriek- en stoomwezen, mijnontginningen en handwerken of ambachten, alsmede de gedeelten daarvan, mits als zoodanig door de ambtenaren erkend;

geraamten van ijzeren gebouwen, ijzeren dakbedekking en goten, ijzeren gaspijpen;

mest, levende planten, landbouwzaden, levend vee ander dan buffels, runderen en varkens;

goederen als teer, hars, pek, zeildoek, kabels, staaltrossen, ankers, hoofdzakelijk dienende voor het bouwen, uitrusten of herstellen van schepen;

spoorstaven, lasch- en verbindingsplaten voor spoorwegen, assen, bussen en wielen (uitgezonderd assen, bussen en wielen voor rijtuigen); spoorwegrijtuigen en gedeelten daarvan; ijzeren laadbooten of prauwen; bouten en spijkers van ijzer, zink of koper; ijzerdraad; ijzeren bruggen of gedeelten daarvan; telegraaf- en telefoondraad en kabels, draad voor electrische geleidingen ; goud en zilver in baren, in stof of gemunt; gemunt koper en koper muntmetaal.

Aan deze vrijstellingen ligt ten grondslag het belang van nijverheid, van landbouw dan wel van het verkeerswezen. Douane-rechten zouden de opgenoemde goederen duurder maken en douane-rechten mogen nooit schade toebrengen aan de nationale voortbrenging of aan de bij een goed verkeerswezen zoo nauw betrokken algemeene welvaart.

2. rijst, vrijgesteld in het belang van de inlandsche bevolking;

3. ijs, chirurgicale instrumenten, buizen voor waterleidingen, vrijgesteld om redenen van hygiëne en volksgezondheid;

4. metselsteenen, vloertegels, dakpannen, indertijd vrijgesteld omdat zeer veel van deze artikelen gebezigd werden voor het oprichten van openbare gebouwen, in het bizonder van kerken en scholen, welke het Gouvernement subsidieert of voor zijne rekening neemt en ook ais voor uitvracht herwaarts geschikte artikelen ;

5. boeken, land- en zeekaarten, platen en prenten (niet

Sluiten