Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

districten) op Java en Madoera en de Lampongsche districten.

Het staatsmonopolie van zout bestaat op Java en Madoera en tien gewesten der Buitenbezittingen met name Tapanoeli,Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, Sumatra's Oostkust, Banka en Onderhoorigheden, Billiton, Westerafdeeling van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo '). In die gewesten is de aanmaak van zout, tenzij met vergunning en ten behoeve van het Gouvernement, verboden en evenzoo verboden de invoer van zout, anders dan ten behoeve van het Gouvernement, tenzij afkomstig uit een gouvemements verkooppakhuis. De verkoop van het zout geschiedt in die gewesten door en voor rekening van het Gouvernement. Op het verbod van invoer in die gewesten bestaat echter:

a. een algemeene uitzondering voor geraffineerd fijn tafelzout in flesschen of pakjes (blikjes hieronder begrepen), voor zoogenaamd klip- of steenzout, voor geraffineerd zout tot geneeskundig gebruik tot een hoeveelheid van hoogstens 150 kilogram voor elke apotheek, voor ruw zout gebezigd om goederen aan bederf onderhevig, daartegen te vrijwaren, mits met de goederen verpakt, doch in geen grooter hoeveelheid dan noodzakelijk voor het beoogde doel ter beoordeeling van den eerstaanwezend douaneambtenaar.

b. een plaatselijke uitzondering ten aanzien van alle zout voor enkele havens in de gewesten Tapanoeli, Sumatra's Westkust, Djambi, Sumatra's Oostkust en de haven van Tandjong Pandan.

c. eene uitzondering ten behoeve van industrieele doeleinden, onder voorwaarde dat het zout daartoe wordt aangevoerd in bepaalde door den Gouverneur-Generaal aangewezen havens (Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerabaja, Tjilatjap, Padang, Palembang en Balikpapan) en dat het zout op kosten van den importeur ten genoege van de douane door vermenging met vreem-

') Stbl. 1882 No. 73.

Sluiten