Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan boord aanwezige goederen {art. 4 van het reglement Lt. B.)

Niet behoorlijke nakoming der verplichting omtrent de indiening en aanzuivering der algemeene aangifte is bij artikel 25 der rechten-ordonnantie strafbaar gesteld. Bij evengemeld artikel is tevens strafbaar gesteld het verzwijgen van goederen bij de algemeene aangifte, het bestaan van een tekort op de aangegeven hoeveelheid provisiën, dat geoordeeld wordt de consumtie aan boord sedert de aangifte te overtreffen, het afleggen eener valsche verklaring omtrent aan boord gebleven lading, alsmede het vóór het vertrek naar buiten het tolgebied niet op eerste vordering vertoonen van goederen, die volgens gedane opgaven voor buiten het tolgebied bestemd zijn.

In verband met het laatste wordt opgemerkt, dat bij de douane-reglementen in het belang van de constateering van frauduleuze lossingen of het verzwijgen van goederen op de algemeene aangifte, aan de gezagvoerders mede de verplichting is opgelegd tot vertooning desgewenscht vóór het vertrek naar buiten het tolgebied van de goederen, welke zij nog aan boord moeten hebben (art. 57, laatste lid, van het reglement Lt. A. en art. 14, laatste lid, van hel reglement Lt. B)

C. Regelen in acht te nemen bij lossing en vervoer ter reede.

Eensdeels om het verzwijgen door gezagvoerders op de algemeene aangifte van door hen geloste goederen te kunnen constateeren — hiertoe toch behoort men te kunnen vaststellen uit welk schip de lossing van zekere goederen plaats had — anderdeels ter verzekering eener spoedige behoorlijke overbrenging der geloste goederen naar de lokalen der douane en overigens nog in het belang van een goed toezicht, binden voormelde douane-reglementen voorts de lossing en het vervoer ter reede aan bepaalde regelen.

Zoo bepaalt het reglement Lett. A, dat bij lossing van handelsgoederen ter reede, het vervoer dier geloste goederen gedekt moet zijn door een document (loslijsten, passen tot

Sluiten