Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belanghebbenden, dan mogen zij vacatieloon in rekening brengen, bedragende ƒ 1.— voor ieder uur of gedeelte daarvan en voor elk ambtenaar met een maximum voor ieder van f 10 — per etmaal. Ingeval echter bizondere omstandigheden van plaatselijken aard het onvermijdelijk maken op Zondagen of tusschen zonsondergang en zonsopgang werkzaamheden van de ambtenaren te vragen, kan de Directeur van Financiën, voor zooveel Java en Madoera betreft, en het Gewestelijk bestuurshoofd, voor zooveel aangaat de bezittingen daarbuiten, bepalen dat geen vacatieloon zal worden in rekening gebracht ') {art. 9, al. 6, 7, en 8, der rechten-ordonnantie).

§ 6. Op te maken stukken.

Alle door de douane-ambtenaren zoowel als door anderen ingevolge de rechten-ordonnantie en de daaraan gehechte reglementen op te maken stukken, zijn vrij van zegelrecht (art. 16 der rechten-ordonnantie). In al die stukken moeten alle veranderingen en doorhalingen door den onderteekenaar gewaarmerkt zijn. Die, welke voorkomen in stukken <ian een ambtenaar ingediend, moeten mede door deze worden gewaarmerkt vóórdat de stukken worden teruggegeven. Bij gebreke van een of ander gelden de doorhalingen of veranderingen niet. Stukken, waarvan gedeelten onleesbaar zijn gemaakt, worden niet als geldig erkend, dan met toestemming van den eerstaanwezenden douane-ambtenaar (art. 17 der rechten-ordonnantie).

Het maken van veranderingen, doorhalingen of bijvoegingen in documenten, waarop de handteekening van een ambtenaar is geplaatst, is, voor zoover zulks niet valt inde termen van de wetboeken van strafrecht, bij artikel 25, ten

') Het geval kan zich voordoen, dat het heffen van vacatieloon onbillijk zou zijn, doordat bijv. het uitvaren van laadprauwen alleen na zonsondergang mogelijk is. Desniettemin vacatie-loon te vorderen, zou zijn het leggen van een nieuwen last op degenen, die toch al ongerief ondervinden buiten hunne schuld.

Sluiten