Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 27, eerste lid, der Instructie op het reglement Lt. B zegt omtrent dit punt het volgende:

„Bij het opnemen der waarde wordt de in art. 8 (van „Regl. Lt. B) bedoelde prijscourant als leidraad gebezigd. „Tenzij het Hoofd van gewestelijk bestuur anders bepaalt, „wordt alzoo de waarde van de goederen, voor welker „waardebepaling de prijscourant een anderen maatstaf bevat „dan dien voor verkoop volgens gewoon handelsgebruik, „indien de aanvoer in kleine- partijen geschiedt, opgenomen „zonder dat van de prijscourant gebruik wordt gemaakt".

De sterkte van gedistilleerd kan voor elke partij van dezelfde soort door den ambtenaar, die met de opneming is belast, worden bepaald naar de uitkomsten van de opneming van een gedeelte door hem te kiezen (art 8, 4e lid, van het reglement Lt. B.)

Bij § 27, laatste lid, der aangehaalde instructie is aan de ambtenaren mede opgedragen om van anders dan naar de waarde belaste ten invoer aangegeven goederen, die bedorven of beschadigd zijn — behalve de waarde, die deze goederen hebben in den toestand, waarin zij verkeeren — ook de waarde op te nemen, welke zij in onbedorven of onbeschadigden toestand zouden gehad hebben en zulks om toepassing te kunnen geven aan de ook in het reglement Lt. B (art 8, voorlaatste lid), evenals in het reglement Lt. A. vervatte bepaling, dat voor anders dan naar de waarde belaste goederen, die bedorven of beschadigd zijn, het verschuldigd invoerrecht staat tot het bij tarief bepaalde in evenredigheid als de waarde der goederen tot die, welke zij in onbedorven of onbeschadigden toestand zouden gehad hebben, met dit verschil evenwel dat het reglement Lt. A. overal, waar het reglement Lt. B. de uitdrukking waarde zonder meer bezigt, van waarde in entrepot spreekt.

Voor de bepaling der waarde van de ten uitvoer aangegeven aan uitvoerrecht onderworpen goederen zijn bij het reglement Lt. B zelf geene bepaalde aanwijzingen gegeven. Evenwel is bij bovengemelde instructie op dat reglement (§ 33, 3e lid) aan de ambtenaren opgedragen om bij de opneming der waarde en hoeveelheid van ten uitvoer be-

Sluiten