Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewassen, een en ander echter slechts voor zoover van den grond voor de vrijstelling blijkt uit een door een Europeesch besturend ambtenaar afgegeven certificaat.

Ten vierde: Het uitvoerrecht volgens de bij artikel 3 vastgestelde tarieven is ook verschuldigd bij vervoer over zee naar binnen het tolgebied gelegen plaatsen, waar van het uitgevoerd wordend artikel geen uitvoerrecht wordt geheven.

Geschiedt de uitvoer naar binnen het tolgebied gelegen plaatsen, waar van het uitgevoerd wordend artikel uitvoerrecht wordt geheven volgens denzelfden maatstaf en dezelfde berekening of volgens een anderen maatstaf of andere berekening, dan wordt het uitvoerrecht eerst verschuldigd bij wederuitvoer van de plaats, waarheen de goederen worden uitgevoerd, volgens het aldaar geldend tarief, met dien verstande dat, indien het recht volgens dit tarief lager is dan het ter plaatse van uitvoer geldende, het meerdere dadelijk verschuldigd is.

Ten vijfde: Voor zoover het tegendeel niet uitdrukkelijk zal worden bepaald, zullen de wijzigingen, welke zullen worden gebracht in de tarieven en bepalingen der Indische tariefwet verbindend zijn in de gewesten of gedeelten van gewesten, waarvoor de Gouverneur-Generaal die tarieven en bepalingen toepasselijk heeft verklaard of zal verklaren.

Ten zesde: Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Januari 1911.

Sluiten