Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderhoorigheden van Atjeh. Kantoren der in- en uitvoerrechten zijn gevestigd te Sigli, Lho Seumawé, Idi, Langsa, Tjalang, Meulaboh, Tapa Toean en Sinabang (Stbl. 1910 No. 248, Ten tweede, § II).

Tamiang. Te bepalen, dat een tolkantoor der inen uitvoerrechten en accijnzen is gevestigd aan de Tamiang-rivier (tijdelijke onderafdeeling Tamiang van de tijdelijke afdeeling Oostkust van Atjeh van het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden) (Stbl. 1911 No. 162, Ten derde) ')•

Tapanoeli. De ontvanger te Goenoengsitoli kan vergunning verleenen om aangiften van de in- en uitgevoerd wordende goederen te doen, rechten te betalen en alle formaliteiten, met de heffing van in- en uitvoerrechten verband houdende, te verrichten te Lahewa, Sirombo, Hinako, Lagoendi en Telok Dalem (Stbl. 1909 no. 351, Ten eerste).

Benkoelen. De ontvanger te Benkoelen kan vergunning verleenen om aangiften der in- en uitgevoerd wordende goederen te doen, rechten te betalen en alle formaliteiten, met de heffing van in- en uitvoerrechten verband houdende, te verrichten te Engano. (Stbl. 1902 No. 105, Ten eerste) en te Ketahoen (Stbl. 1911 No. 115, Ten eerste).

Lampongsche districten. Defde ontvanger te Tjabang kan vergunning verleenen om aangiften der in- en uitgevoerd wordende goederen te doen, rechten te betalen en alle formaliteiten, met de heffing van

') Na de inlijving van de onderafdeeling Tamiang der residentie Oostkust van Sumatra, bij het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden blijven, behoudens nadere voorziening door de daartoe bevoegde macht, alle voor die onderafdeeling thans geldende regelingen betreffende de heffing van in- en uitvoerrechten en accijnzen, aldaar van toepassing, met dien verstande dat de in die regelingen aan de autoriteiten der residentie Oostkust van Sumatra opgedragen bevoegdheden en verplichtingen ten opzichte van die onderafdeeling worden uitgeoefend en nagekomen door de betrokken autoriteiten van het gouvernement Atjèh en Onderhoorigheden. (Staatsblad 1908 No. 193, Ten eerste).

Sluiten