Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pakte goederen, het totaal der hoeveelheden, in cijfers en letters;

e. de bestemming naar den wal of naar een ander met name genoemd vaartuig en in 't laatste geval ook de plaats van bestemming der goederen.

Artikel 12. Een pas tot lossing wordt, behalve op eene aangifte, als bedoeld in hoofdstuk IV en V, ook verleend op eene aangifte in de Nederlandsche taal opgemaakt volgens een door den Directeur van Financiën vastgesteld model, en door den aangever, of namens hem door een gemachtigde, onderteekend. Zij bevat het in het vorig artikel sub a, c, d en e bedoelde en wordt ingeleverd ten kantore van den ontvanger.

Artikel 13. Alle voor den wal bestemde goederen worden dadelijk rechtstreeks en langs de gewone wegen overgebracht naar de gebruikelijke losplaats, ten ware de eerstaanwezend ambtenaar uitlading op een andere dan de gebruikelijke plaats vergunt of voorschrijft.

Zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar mag op Zondag of van zonsondergang tot zonsopgang geen vervoer van handelsgoederen langs de uiterste wachtposten of uitlading aan den wal plaats hebben.

Vóór de uitlading of, waar deze geen plaats heeft, bij het onderzoek door de ambtenaren, worden de in artikel 10 bedoelde stukken, waardoor het vervoer was gedekt, aan de ambtenaren afgegeven; zij worden teruggegeven als zij nog verder in handen van belanghebbenden dienst moeten doen.

Uitlading behoeft geen plaats te hebben wanneer de eerstaanwezend ambtenaar die niet noodig acht voor het onderzoek. Zij mag alsdan niet geschieden op de van Gouvernementswege beschikbaar gestelde plaatsen, indien de ambtenaren dit met het oog op de beschikbare ruimte niet wenschelijk achten.

Tandjong-Priok. Het eerste en tweede lid van dit artikel worden vervangen door de volgende :

Sluiten