Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aanwijzen en beëedigen van een deskundige in de gevallen, bedoeld bij het achtste lid van artikel 39, instede van door het voorzittend lid, door het Hoofd van gewestelijk bestuur (Stbl. 1901 No. 443, art. 1, § V, en Stbl. 1908 No. 672, Ten eerste).

HOOFDSTUK VI.

Doorvoer en vervoer van goederen uit het opslaglokaal en entrepot.

Artikel 40. Even als de overgescheepte goederen (artikel 18) kunnen ook de aan invoerrecht onderworpen goederen, in het opslaglokaal of in entrepot aanwezig, worden doorgevoerd (naar eene plaats buiten het tolgebied) of vervoerd naar eene binnen het tolgebied gelegen haven voor algemeenen invoer opengesteld.

Ten dien einde wordt van goederen, in het opslaglokaal of entrepot aanwezig, ten kantore van den ontvanger ingediend eene aangifte in duplo, in de Nederlandsche taal opgemaakt volgens een door den Directeur van Financiën vastgesteld model en onderteekend door den aangever of namens hem door een gemachtigde.

De aangifte bevat:

a. naam, beroep en woonplaats van den aangever;

b. aanwijzing van het vaartuig, waaruit de goederen zijn gelost en naam van den gezagvoerder;

c. het land, van waar de goederen zijn aangebracht en, ingeval zij waren overgescheept, de plaats van overscheping;

d. de plaats, waar de goederen zich bevinden;

e. de plaats van bestemming en de aanwijzing van het vaartuig, waarmede de goederen zullen worden doorgevoerd of vervoerd en den naam van den gezaghebber;

ƒ. het getal (in letters), de soort, de merken en nummers

der colli of stukken;

g. de soort der goederen (zoo volledig omschreven als naar het oordeel van den ontvanger noodig is);

Sluiten