Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen instede van eene aangifte te doen, als bedoeld in artikel 51 en een pas als bedoeld in artikel 52 te vragen, bij de verificatie eene voorloopige aangifte in duplo aanbieden, door hen genomen uit een daartoe bestemd register, waarvan het model wordt vastgesteld door den Directeur van Financiën en dat wordt ingevuld en aangehouden met inachtneming der voorschriften op het model vermeld. Vóór de ingebruikstelling van het register moet elke daarin voorkomende aangifte door den ontvanger zijn gewaarmerkt. Het wordt elk jaar vernieuwd, en onmiddellijk na buiten gebruikstelling of nadat alle aangiften verbruikt zijn, ten kantore van den ontvanger ingeleverd.

Een der exemplaren van de in het voorgaande lid bedoelde aangiften wordt na verificatie teruggegeven, voorzien van een pas, vermeldende den termijn, waarvoor hij geldig is, welke termijn door den eerstaanwezenden ambtenaar kan worden verlengd.

Voor elke op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden partij goederen wordt uiterlijk op den achtsten dag na dien der aanbieding ter verificatie eene aangifte gedaan, als bedoeld in artikel 51 en vermeldende de voorloopige aangiften, waarop zij betrekking heeft. Het uitvoerrecht, dat volgens de opgegeven bestemming verschuldigd is, moet bij het doen dier aangifte overeenkomstig de berekening van den ontvanger worden betaald.

Indien volgens de opgegeven bestemming geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd is, wordt de in het voorgaande lid bedoelde aangifte gedaan tegen een bewijs van den ontvanger, vermeldende een termijn als bedoeld in het vijfde lid van artikel 52.

De heffing van het uitvoerrecht van op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden goederen geschiedt overeenkomstig de op den dag van aanbieding ter verificatie geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

Artikel 55. Door de passen vermeld in artikel 52 of 54, tweede lid, moet het vervoer beneden den uitersten wachtpost en ter reede, zoomede de inlading zijn gedekt.

De passen zijn echter alleen geldig om het vervoer met

Sluiten