Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen of niet het volle uitvoerrecht verschuldigd is, wordt de in het voorgaande lid bedoelde aangifte gedaan tegen een bewijs van den ontvanger, vermeldende een termijn als bedoeld in het vierde lid van artikel 10.

De heffing van het uitvoerrecht van op den voet van dit artikel ter verificatie aangeboden goederen geschiedt overeenkomstig de op den dag van aanbieding ter verificatie geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.

A r t i k e 1 12. Op Zondagen en tusschen zonsondergang en zonsopgang mogen geene goederen worden afgescheept of ingeladen zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar.

Zonder gelijke vergunning mag inlading aan den wal in andere vaartuigen dan laadprauwen alleen geschieden op de gebruikelijke plaatsen.

Artikel 13. (Zie Stbl. 1904 No. 440, Ten eerste). Met inachtneming van de voorschriften van den eerstaanwezenden ambtenaar kunnen weder worden ingeladen:

a. goederen, die bij vergissing zijn gelost;

b. goederen, die wegens onstuimigheid van de reede der plaats van bestemming op eene andere plaats zijn gelost, om van daar naar de plaats van bestemming te worden overgebracht.

De bepalingen van de artikelen 9 en 10 zijn bij vervoer binnen Nederlandsch-Indië niet toepasselijk op inlandsche voortbrengselen, niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen, met uitzondering van gambier, gedistilleerd en tabak.

HOOFDSTUK IV.

Vertrek.

Artikel 14. Vóór het vertrek van een handelsvaartuig wordt door den gezagvoerder of namens hem door de agenten

Sluiten