Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XIII.

(Art. 427.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij (naam. qualiteit en woonplaats), gezien, dat op den openbaren landweg, genaamd ...... gelegen

binnen de gemeente en bij die gemeente

in onderhoud en beheer, nabij telegraafpaal No. . . een belangrijke partij steen was geplaatst en daardoor het verkeer in die mate belemmerd, dat het passeeren met rijtuigen hoogst moeielijk was en niet zonder gevaar.

Ik heb hierover gehoord J A

en ® • • • • J • • • . , beiden van beroep arbeider en wonende te die

mij eensluidend verklaarden, dat zij bedoelde steenen aldaar

hadden geplaatst op last en onder toezicht van B

A • • • , van beroep Aannemer wonende te

B • • • • A . . . . voornoemd, geboren te • • • • den ■... 18 . , hierover gehoord, bekende mij. dat op zijn last en onder zijn toezicht bedoelde partij steen aldaar was geplaatst, dat hij wel wisf, dat die weg voor het publiek" verkeer bestemd was, en wel inzag, dat hij, door het plaatsen het verkeer belemmerde, doch meende dat hij zulks vrij mocht doen. wanneer hij maar zorg droeg, dat er ruimte overbleef om met een rijtuig te kunnen passeeren, zij het dan ook met eenige moeite; en v't t dei vei klaarde, dat h ij daartoe geen verlof had gevraagd of bekomen.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den .... 19 .

(Handteekening)

2

Sluiten