Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXL

(Art. 435.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat , geboren te .... den .

18 . , wonende te , zich bevond

op den openbaren weg de , binnen de gemeente en op zijn borst droeg

het Nederlandsche ordeteeken „de Militaire Willemsorde" ingesteld bij wet van 30 April 1815 (Stbl. no. 33) zoodanig zichtbaar, dat hem passeerende militairen, blijkbaar tengevolge van het dragen van gemeld ordeteeken, hem salueerden.

Daar ik genoemden persoon van vroeger kende en nimmer gehoord had, dat hij tot Ridder van eenig ordeteeken benoemd was, sprak ik hem hierover aan, en op mijne vraag, of hij tot het dragen van de Militaire Willemsorde gerechtigd was, antwoordde hij aanvankelijk bevestigend, doch bij nadere ondervraging ontkennend, terwijl hij voorts verklaarde, dat ordeteeken eenige dagen te voren te hebben gevonden en het voor de grap was gaan dragen.

Ik heb voormeld ordeteeken in beslag genomen om als stuk van overtuiging te kunnen dienen, en hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den ... 19 (Handteekening)

Sluiten