Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXIX.

(Art. 439.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats), gezien, dat zich bij een infanterist, die in de ... straat alhier zich ophield, vervoegde . . . , geboren te ...

tlen 18 . , van beroep .

wonende te wien de infanterist een

kleedingstuk, 't welk deze onder zijn kleeding verborgen hield, ter hand stelde, waarmee hij zich begaf naar den uitdragerswinkel van ... . alhier, en eenigen tijd later terug kwam zonder dat kleedingstuk, terwijl hij aan den infanterist, die op hem had staan wachten, eenig geld ter hand stelde!

Ik heb mij daarop met beide personen naar vorengemelden uitdragerswinkel begeven, alwaar de houder daarvan mij verklaarde, van ... . voornoemd, een pantalon te hebben gekocht, welk kleedingstuk hij mij vertoonde en dat door den infanterist met name .... oud jaren, soldaat bij de . . Compagnie van het alhier in garnizoen liggend *. . Bataljon van het . . Kegiinent infanterie, als aan hem tot zijn uitrusting behoorende, werd herkend, terwijl deze verder verklaarde dat voornoemd, het op zijn verzoek had verkocht zonder daartoe de vereischte schriftelijke vergunning door of vanwege den bevelvoerenden officier was gegeven.

(lenoemde .... hierover gehoord, erkende zulks, onder bijvoeging dat hij het uit vriendschap gedaan had.

Vorenbedoeld kleedingstuk, hetwelk gemerkt is met • • • , is door mij in beslag genomen en zal, behoorlijk gewaarmerkt, gedeponeerd worden ter plaatse waar zulks behoort, ten einde als stuk van overtuiging te kunnen dienen.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-ver baal opgemaakt.

den .... 19 .

(Handteekcning)

3

Sluiten