Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 20 der wet tegen besmettelijke ziekten.

Op heden den (datum, jaar met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen, dat de bewoner van het aan de ... straat te ... gelegen

winkelhuis Wijk . No. . genaamd S . . . S

geboren te ... . den .... 18 . van beroep winkelier, het door mij den vorigen dag op last van den heer Burgemeester dier gemeente aan de post van de straatdeur, die toegang tot bedoelden winkel geeft, bevestigde bij artikel 20 der wet tegen besmettelijke ziekten bedoelde kenmerk, bestaande in een wit papier, waarop in zwartgedrukte letters de woorden „Besmettelijke ziekte (naam der ziekte") voorkwamen, daar af scheurde.

Ik vroeg hem, of door een geneeskundige verklaring was gebleken, dat gevaar van besmetting aldaar geweken was, waarop hij mij te kennen gaf, dat hem zulks niet bekend was, doch dat hij het kenmerk van zijn winkeldeur verwijderde omreden zijn klanten wegbleven.

Daar volgens den Heer Burgemeester dezer gemeente, uit een geneeskundige verklaring niet was gebleken, dat het gevaar van besmetting in dat perceel geweken was, en de geneeskundige R . .

. . E arts alhier, die den aldaar aanwezigen lijder onder

zijn behandeling had, mij zulks bevestigde en verklaarde, dat aldaar besmettelijke (naam der ziekte) heerschte, heb ik van het vorenstaande op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt, terwijl de stukken van het afgekeurde kenmerk zullen worden gedeponeerd ter griffie van het Kantongerecht te . . . ., om zoonoodig voor overtuiging te kunnen dienen.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening)

Sluiten