Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1 der Leerplichtwet. (*)

Op den (datum en jaar) is door mij (naam, qualiteit en woonplaats) ter requisitie van den Heer Ambtenaar van het Openbaar

Ministerie bij de Kantongerechten te , in verband

met een proces-verbaal van den schoolopziener in het Arrondissement in zake overtreding der Leerplichtwet, gehoord :

M M . . . . , geboren te

den .... 18 . , van beroep wonende te

die verklaarde:

Ik ben vader (moeder of voogd) van K . . . M . . . ., geboren den . . . ., die sedert zijn (hare) geboorte tot heden onafgebroken bij mij inwonende is, en waarvan ik verzorger ben.

Het is mij bekend, dat genoemd kind op den (datum van ten laste gelegde verzuimen invullen), de school verzuimde, terwijl het nog leerplichtig was, wat met mijn weten plaats had, daar ik de hulp van dat kind noodig had, zoodat ik de aansprakelijke persoon ben voor dat schoolverzuim, dat willens en wetens plaats had, aangezien (reden omschreven)

Ik heb aan het kind geen huisonderwijs verstrekt of doen verstrekken.

De echtgenoote van bovengenoemden M ... 'HL , genaamd S . . . S . . . . , oud . . jaar, bevestigde deze verklaring, terwijl het hoofd der school, genaamd A B . . . . , oud . jaar, wonende te mij verklaarde, dat bovengenoemd kind als leerling der . . klasse van zijn school, die . . klassen heeft, staat ingeschreven, en zonder geldige reden de school op den (datums van verzuim invullen) verzuimde.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

den 19 . .

(Handteekening)

(*) De samenstelling van een proces-verbaal als hierbedoeld zal in veel gevallen afhangen van de door den A. v. h. O. M. bij het Kantongerecht gestelde vragen, die veelal verschillend zijn.

Sluiten