Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel i) tweede lid van de Motor- en Ry wiel wet.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen dat met een vierwielig motorrijtuig, zijnde een rijtuig bestemd en gebruikt om uitsluitend door eene daaraan aanwezige mechanische kracht anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen (automobiel)

over den openbaren weg de te werd

gereden, waarop een blijkbaar zeer jeugdig persoon als bestuurder dienst deed. Dit laatste leidde ik af uit het feit, dat deze het stuurtoestel hanteerde en voor een aldaar gelegen hotel de motor buiten werking stelde, waardoor het rijtuig stil hield, terwijl niemand der inzittenden naast hem, doch allen achter in het rijtuig hadden plaats genomen.

De bestuurder, die opgaf genaamd te zijn B . . . S . . . , oud 16 jaar, van beroep . . . . , wonende te .... , verklaarde mij desgevraagd, niet in het bezit van een rijbewijs te zijn, en in opdi'acht van den eigenaar, in dat rijtuig aanwezig, als bestuurder op dat motorrijtuig dienst te doen.

Desgevraagd vertoonde de door den bestuurder bedoelde persoon, die opgaf genaamd te zijn R .... R .... , geboren te ... den .... 18 . , van beroep . . . . ,

wonende te , mij het aan hem als eigenaar door den

Heer Commissaris der Koningin in de Provincie .... afgegeven nummerbewijs, waarmede zijn opgaven en het op het rijtuig aangebrachte nummer . . en letter . . overeenstemden, terwijl hij verklaarde dat bovengenoemde B .... S .... in opdracht van hem op dat over den weg rijdend vierwielig motorrijtuig, waarvan hij eigenaar is, als bestuurder dienst deed, en hij evenmin als deze, in het bezit van een rijbewijs is.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

den 19 . .

(Handteekening).

Sluiten