Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 10 van het Motor- en Rywielreglement.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) zijnde dit tijdstip tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang, werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat een motorrijtuig op meer dan twee wielen, zijnde een rijtuig bestemd en gebruikt om uitsluitend door eene daaraan aanwezige mechanische kracht, anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen (automobiel) voorzien van het nummer . en letter . op den openbaren weg de . . . te . . . voor een aldaar gelegen hotel stil stond, derhalve zich op een weg bevond, zonder aan weerszijden voorzien te zijn van één of meer lichtgevende lantaarns.

In dat hotel naar den eigenaar van genoemd motorrijtuig informeerende, gaf de aldaar aanwezige S . . . S . . ., geboren te ... , den . . . 18 . , van beroep . . . wonende te ... , zich daarvoor op, zoomede, dat hij tevens bestuurder daarvan was, en verklaarde voorts bedoeld motorrijtuig op bovengenoemden weg te hebben laten staan, zonder voorzien te zijn van één of meer lichtgevende lantaarns.

Desgevraagd vertoonde hij mij het in zijn bezit zijnde nummer en rijbewijs, afgegeven door den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie , waarmede het op dat rijtuig voorkomende

nummer met letter overeenkwam, terwijl mij tevens daaruit de door den eigenaar gedane opgaven bevestigd werden.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

. . . . den .... 19 . .

(Handteekening).

Sluiten