Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezig geopend raam, waarna ik met inachtneming der daaromtrent bekende voorschriften tot voorloopige hulpverleening, pogingen heb aangewend de levensgeesten van dien persoon weder op te wekken.

De onderwijl door een der huisgenooten ontboden geneeskundige Dr alhier, inmiddels verschenen, hield zich, na zich omtrent 's mans toestand overtuigd te hebben, nog geruimen tijd bezig hem tot bewustzijn te brengen, wat echter niet tot het gewenschte resultaat leidde.

Van de vrouw van den overledene vernam ik, dat haar man met de overige huisgenooten te omstreeks . . . uur dien dag het middagmaal nog gebruikt had, waarbij het haar echter wel was opgevallen, dat hij stil en in zich zeiven gekeerd was, wat overigens een gesvoon verschijnsel was in den laatsten tijd, daar hij ziekelijk was en somwijlen blijken gaf van krankzinnigheid.

Na afloop van het middagmaal was hij volgens haar van tafel gegaan en terwijl zij eenige huiselijke bezigheden had verricht, had zij hem kort daarna gemist en naar hem zoekende had zij het zolderkamertje op voormelde wijze gesloten gevonden.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL V.

In een brug vastgeraakt vaartuig.

Heden namiddag te omstreeks . . uur zag ik, dat de over de

gracht alhier liggende brug voor het doorlaten van een

tjalkschip geopend was, welk vaartuig daarbij, doordat dit naar het

Sluiten