Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het voertuig, terwijl het paard, dat door een en ander op hol dreigde te slaan, door mij bij de teugels gegrepen en tot staan gebracht werd.

Genoemde die inmiddels weer was opgestaan, had

zich tengevolge den val aan zijn linkerbeen zoodanig bezeerd dat hij dientengevolge niet loopen kon.

Na hem in een aan die straat staande woning te hebben binnengebracht en den geneeskundige Dr alhier te hebben

ontboden, die spoedig ter plaatse aanwezig was, verklaarde deze dat 's mans been ter hoogte van den enkel gekneusd was.

Op diens advies is de gevallene later per brancard naar zijne woning aan de straat alhier vervoerd. Naar genoemde

geneeskundige mij verzekerde zou het ongeval waarschijnlijk geen blijvend letsel tengevolge hebben.

Het gespan, dat geen schade had opgeloopen, en in eigendom toebehoorde aan genoemden was inmiddels reeds op

mijn verzoek door den stalhoudersknecht naar zijne

woning overgebracht.

Het bovenstuk van den lantaarnpaal, die, zooals gemeld even boven den grond was afgebroken, was daarbij door de ruiten van den onmiddellijk daarnevens gelegen sigarenwinkel bewoond door . . . . . . . gevallen, waardoor twee glasruiten in dat raam verbrijzeld werden.

Genoemde deed toezegging de schade daarvan,

aan den bewoner te vergoeden. Op mijn verzoek is vanwege de gasfabriek de omgevallen lantaarnpaal, die gevaar voor het openbaar verkeer opleverde , opgeruimd.

Van schuld of nalatigheid in dezen is mij niet gebleken, zoodal de aanrijding als een ongeluk moet worden beschouwd.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

Sluiten