Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een en ander bracht een talrijk publiek op de been, dat zich eerst verspreidde nadat de koe voor goed in veiligheid was gebracht.

Van meergenoemden slager vernam ik, dat deze het dier van den

alhier wonenden veehouder had gekocht en dit van

daar naar zijn slachtplaats wilde overbrengen, en het dier hem daarbij; zooals vermeld was ontsnapt.

• • • • den .... 19 , . (Qualiteit)

(Handteekening).

MODEL XIX.

Niet afsluiten yan een overweg.

Heden namiddag te omstreeks . . uur, mij bevindende in de straat alhier, zag ik dat de afsluitboomen van den overweg der btaatsspoor aldaar, terwijl een trein, zooals mij later bleek

No. . . van de richting in aantocht was, niet

gesloten waren.

Ik maakte het aldaar passeerende publiek daar opmerkzaam op en trachtte nog door mij midden op den spoorweg te plaatsen en met mijn zakdoek te zwaaien, den machinist te beduiden, dat de weg onveilig was, wat mij echter niet gelukte, waarom ik mij, nadat ik inmiddels een der afsluitboomen naar beneden had getrokken, aan den anderen kant voor het opengebleven gedeelte van den overweg plaatste, zoodat de trein die blijkbaar in vaart verminderde, zonder ongelukken te veroorzaken voorbijreed.

De trein stopte juist voorbij den overweg, en van den daarop dienst-

doenden machinist genaamd oud . jaar

wonende te vernam ik, dat toen hij het door mij

gegeven sein bemerkte hij reeds op te korten afstand van den overweg was om tijdig te kunnen stoppen. — Volgens hem passeerde hij den overweg precies op den daarvoor aangegeven tijd van . . uur.

Daarna vertrok de trein weer.

Sluiten