Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXVII.

Instorting pand in aanbouw.

Heden voormiddag te omstreeks . . uur mij bevindende in de . . . . straat alhier, trok het mijne aandacht, dat voor het aan

die straat staande in aanbouw zijnde winkelhuis van

alhier, waarvan oud . . jaar, wonende alhier, aannemer is, een ongewone bedrijvigheid heerschte, en vernam ik van het zich ter plaatse ophoudende talrijke publiek, dat even tevoren de kap van dat pand, welke den vorigen dag daarop was geplaatst, zoomede een gedeelte van den zuidelijken zijmuur, waren ingestort, waarvan ik mij, nadat ik mij op het terrein had begeven, kon overtuigen. Van den aannemer van het in aanbouw zijnde perceel die, zooals ik zag op het werk aanwezig en volgens zijn mededeeling ooggetuige van het ongeval geweest was, vernam ik, dat hem van noemenswaardige persoonlijke ongelukken niets was gebleken, alleen voorzoover hij

wist had de opzichter mede alhier woonachtig,

tengevolge het naar beneden vallen van een stuk steigerhout, in *,ijn achterhoofd een bloedende wond bekomen, wat de getroffene, die zich inmiddels bij mij had vervoegd, bevestigde, onder mededeeling dat de wonde van zoo weinig beteekenis was, dat het inroepen van heelkundige hulp overbodig werd geacht.

Beide bouwkundigen deelden mij omtrent de oorzaak van het ongeval mede, dat zij hedenmorgen te . . uur op het werk komende gemerkt hadden, dat de kap welke den vorigen dag op de gebruikelijke wijze op dat gebouw was geplaatst, aan de noordzijde, waarschijnlijk tengevolge den storm in den afgeloopen nacht, een paar centimeters van de muurplaat was geschoven, niettegenstaande zij daarop goed was bevestigd. Dat daarna met kracht werktuigen, na eerst de kap van alle kanten goed geschoord te hebben, getracht is deze in den vorigen stand terug te brengen, waarin men meende bijna te zijn geslaagd toen plotseling een der schoorbalken door midden was gebroken, wat tengevolge had, dat de geheele kap van de muurplaat week en naar beneden stortte, waarbij een gedeelte

Sluiten