Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den stoom niet mogelijk was, en deze daardoor een uitweg naar buiten zocht, wat, zooals hem inmiddels was gebleken, een gevolg was, dat die afsluiting gesprongen was, waarschijnlijk toen door hem bij het aanzetten der machine een schok werd gevoeld.

Ik kon mij, nadat de stoom van den ketel der locomobiel en deze afgekoeld was, van den toestand daarvan overtuigen, terwijl nader door mij zal worden onderzocht, in hoeverre hier door schuld of nalatigheid aan een strafbaar feit moet worden gedacht.

Met uitzondering van den putbaas bekwam niemand letsel. Aan het gebruikte materiaal bemerkte ik geen spoor van ondeugdelijkheid, en wordt het ongeval toegeschreven aan het plotseling onklaar worden der locomobiel en de daardoor ontstane onregelmatige werking daarvan.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXX.

Ontsnapping uit het arrestantenlokaal.

Hedennamiddag te omstreeks . . uur den zich in het arrestantenlokaal bevindenden metselaar ( 0ud . . jaar,

wonende te daaruit willende overbrengen naar . .

tot het ondergaan van zijn straf . . dagen hechtenis,

waarvoor hij in het Algemeen Politieblad was gesignaleerd en diens volgens aangehouden, wist deze bij het openen der celdeur onverhoeds te ontsnappen, wat ik, hoewel ik daartoe pogingen deed, niet kon beletten, en zette het, buiten gekomen zijnde op een loopen. Dit, en mede doordat hij zonder hoofddeksel was, en door mij als het ware op den voet werd gevolgd onder het roepen : „houd hem ! houd hem !" trok al spoedig de aandacht van het publiek, dat van alle kanten kwam toeloopen, en waarvan sommigen wel pogingen

Sluiten