Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reddingboot .... was inmiddels ten tweeden male naar het wrak vertrokken, maar de redding had toen, dank zij het spoedige en flinke optreden der bemanning van de sleepboot, juist plaats gehad.

De. geredde schepelingen zijn door de zorg van de alhier bestaande

vereeniging voor schipbreukelingen in het logement van

aan de ... . straat alhier onder gebracht en van het noodige voorzien. Het laat zich aanzien, dat allen het er vrij goed hebben afgebracht, waarom het inroepen van geneeskundige hulp overbodig werd geacht.

Van den kapitein van het op zee gebleven schip vernam ik, dat tengevolge het stormweer het roer plotseling onklaar was gewoiden, het°schip daardoor ten prooi aan wind en golven werd, en te omstreeks uur hedennacht zoodanig lek geworden was, dat het achterschip

geheel vol water liep.

Schip en lading, bestaande uit behooren toe aan

te waar de bemanning mede thuis behoort.

Van deze plaats was men op den afgevaren met bestemming naar

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXXV.

In brand geraakt kind.

Heden namiddag te omstreeks . . uur mij bevindende in de . . straat alhier, zag ik de dienstbode van den heer

onder het roepen van „brand, brand" diens aan die straat gelegen woning verlaten en de straat inloopen.

Ik ging die woning binnen, terwijl een meisje, zooals mij later

bleek het tien-jarig dochtertje genaamd van

genoemden mij in de gang tegemoet kwam loepen, terwijl haar kleeren in brand stonden.

Sluiten