Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lotelingen onder luidruchtig zingen en schreeuwen eveneens die tapperij binnentrok.

Een en ander gaf mij aanleiding in de omgeving te blijven surveilleeren, temeer daar de laatsten er blijkbaar op uit waren met de eersten met minder goede bedoelingen in aanraking te komen, en een botsing tusschen beide groepjes lotelingen reeds des voormiddags in de ... . straat alhier door mij was voorkomen.

Kort daarna werd door den kastelein mijn hulp

ingeroepen, naar aanleiding dat het, naar hij vreesde, tusschen de even te voren in zijn tapperij gekomen lotelingen een onderlinge vechtpartij zou worden en twee hunner reeds handgemeen waren geweest, welke hij verzocht had zijne tapperij te verlaten, waaraan zij echter geen gevolg hadden gegeven.

Ik ging met hem die localiteit binnen en bleek mij dat het aldaar zeer woest en rumoerig toeging. Een groot deel der bezoekers, die onderling heftig tegen elkander te keer gingen, stonden op tafels en stoelen, terwijl anderen met stoelen en bierflesschen woest heen en weer sloegen.

De tapper, den toestand inziende, verzocht allen die tapperij te verlaten, waaraan na eenig tegenpraten en nadat ik hun op de gevolgen had gewezen, werd voldaan.

Op straat gekomen zijnde, scheen het aanvankelijk dat zij den twist aldaar zouden voortzetten, doch toen ik hen aanmaande uiteen te gaan, verspreidden zij zich, zoodat geen verdere ongeregeldheden voorvielen.

Volgens den tapper had bij hem geen vernieling

plaats, alleen waren een paar tafels en eenige stoelen beschadigd, echter van zoo weinig beteekenis, dat hij een vervolging daaromtrent het liefst achterwege zag gelaten.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

Sluiten