Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de wagens waren losgeraakt, zonder veel moeite tot staan gebracht. Van hem vernam ik, dat bedoeld gespan toebehoorde aan den stalhouder alhier, en hij daarmede steenen vervoerde naar het aan de ... . straat alhier in aanbouw zijnde winkelhuis, waarvan alhier aannemer is.

Laatstgenoemde door mij met het gebeurde in kennis gesteld, verklaarde zich bereid de met de brug naar beneden gevallen wagens op te mimen, waarin hij voorzag door de daarop aanwezige steenen in een vaartuig over te laden en daarna met behulp van krachtwerktuigen en een hijschtoestel de wagens op straat terug te brengen. Deze voertuigen, die op verschillende plaatsen belangrijk beschadigd waren, zijn daarna door den eigenaar van den openbaren weg verwijderd.

Op mijn verzoek is de brug van gemeentewege behoorlijk afgesloten en van de gebruikelijke teekenen voorzien.

In de daardoor ontstane stremming van het verkeer is door mij voorzien, door zoowel voetgangers als rij- en voertuigen over de in nabijheid gelegen . . - brug te laten passeeren.

Ter plaatse van het ongeval had zich een talrijk publie verzame , dat zich eerst verspreidde nadat de brug voorgoed was afgesloten.

Bij onderzoek naar de oorzaak van het instorten der brug, ee mij, dat twee fundeeringpalen, die blijkbaar vergaan, doch waaraan uitwendig geen sporen zichtbaar waren, juist boven het water waren afgebroken, zoodat, naar het zich laat aanzien, het ongeval daaraan moet worden toegeschreven.

. . den .... 19

(Qualiteit). (Handteekening).

Sluiten