Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water moeten werken. Zes uur werken per dag was eigenlijk voor hen meer dan genoeg en ook genoeg voor den kolenvoorraad.

De Socialisten stelden voor (1 Maart 1905) den arbeidsduur in de mijnen wettelijk vast te stellen op 8 uur per dag.

De Baron Michiels van Verduynen , wonende in een luchtig paleis aan den Vijverberg te 's Gravenhage, wiens werkzaamheden waarachtig niet sloopend zijn — hij scheen niets te gevoelen voor de arme mijnslaven en op 1 Maart 1905 klonk door 'sLands vergaderzaal zijn onbarmhartig; neen, ik ben er tegen, dat de mijnslaaf maar 8 uur zal werken per dag. En waarachtig Passtoors en Arts zeiden het den Baron na: We zijn er tegen. Ook zes liberalen waren er </$ tegen, waaronder Tydeman.

Ik stelde deze 65 punten slechts als voorbeelden. Ook in de Kamers wordt afgespeeld een stuk van den klassenstrijd en daarom vind ik het zoo gemeen den werklieden-vereenigingen een zelfstandig optreden te verbieden in den politieken strijd.

Ik wil er nog ter loops op wijzen hoe het Ministerie —Kuyper het octrooi verlengde der Nederlandsche Bank. Bij de instelling eener Staatsbank zou de Staat l1/3 millioen gulden profijt hebben ten aigemeenen nutte, welke som nu verdwijnt in de zakken van eenige maatschappelijk bevoorrechten.

Vervolgens hoe onze Baron Michiels zijne stem leent aan iedere Staatsbegrooting al zijn de geraamde onkosten nog zoo hoog. De oorlogsbegrooting voor 1905 jwas zoo hoog opgedreven, dat zelfs iemand als de liberaal Smeenge het al te kras vond en tegen deze begrooting stemde op grond van het feit, zooals deze zei «dat het gevraagde bedrag ook in verband met de kracht van ons verdedigingswezen den druk, die op de schouders van ons volk mag worden gelegd, overschrijdt." (24 Dec. 1904).

Mij dunkt, dat het ook na dit weinige een ieder duidelijk zal zijn dat het niet (zooals toch de Eerw. geestelijken het voorstelden) eene Gode welgevallige daad was zijne stem uit te brengen op Baron Michiels en dat men hel en verdoemenis zou oploopen door te stemmen op eenen Socialist. De heeren moesten de eeuwige waarheden niet voor zulke doeleinden misbruiken! Daardoor verlaagt men den godsdienst tot een middel in den klassenstrijd ten bate der rijken. En zulke dingen gaan er vooral op de dorpen goed in, ofschoon de pastoors zelf best weten dat zo de menschen zoodoende

Sluiten