Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook dagelijks zeiven trachten om de gezegende voetstappen van Zijn allerheiligst leven te drukken: door denzelven Jezus Christus onzen Heer. Amen."

God heeft Zijn Zoon gezonden, vooreerst, "opdat Hij ons een Slachtoffer voor de zonde " zou zijn. Dit was een groot weldaad, een goed ding voor ons gedaan, zóó goed en groot dat het onwaardeerbaar is,—de waarde is onberekenbaar. Daarom behooren wij altijd zeer dankbaar te gevoelen wanneer wij denken hoe Christus Zich gegeven heeft als " een Slachtoffer voor de zonde"; en God vragen om Zijn genade "dat wij altijd die onwaardeerbare weldaad met innige dankbaarheid mogen erkennen." Denken wij genoeg aan God den Zoon stervende voor ons, en trachten wij dankbaar te zijn aan Hem ?

Hij heeft ons, verder, een voorbeeld gegeven van een godvruchtig leven ; zoo bidden wij om Gods genade dat wij dagelijks zeiven mogen trachten het voorbeeld van Zijn godvruchtig en allerheiligst leven na te volgen. Als Kind was Hij volkomen gehoorzaam aan Zijn Moeder: altijd heeft hij volkomen de waarheid gesproken : altijd was Hij volkomen rein: altijd heeft Hij elk wet gehouden, alle gerechtigheid vervuld: nimmer was Hij lui: nimmer heeft Hij een slechte humeur betoond : nimmer was Hij eigenzinnig of zelfzuchtig. Wij kunnen niet meteens volkomen Hem gelijk worden; maar wij kunnen trachten stap na stap Zijn gezegende voetstappen dagelijks te drukken. Als wij het niet al te goed van daag doen, moeten wij weer morgen trachten, en weer overmorgen : zoo zullen wij eindelijk Hem gelijk worden. Dat is wat Christus begeert dat al de leden van Zijn Koningrijk zullen worden,—allen gelijk hun Koning. Christus is heilig, zoo moeten al Zijn leden ook heilig zijn. Daar kan geen waar geloof in het Slachtoffer wezen tenzij wij het Voorbeeld volgen : ons geloof moet zich toonen in ons dagelijksch leven. Erkent met innige

Sluiten