Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dankbaarheid het Slachtoffer, en volgt dagelijks het Voorbeeld na: de twee dingen kunnen niet gescheiden worden.

In het Evangelie heet Zich onze Heer " de goede Herder." Een herder is één die schapen oppast. Allen van ons zijn de schapen. Wij behooren aan den Goeden Herder van dien dag af dat Hij ons in Zijn armen genomen heeft bij onzen Doop. Een goede Herder " stelt zijn leven voor de schapen," dat wil zeggen, sterft voor hen om hen van den wolf en jakhals te redden. En Jezus Christus de goede Herder is voor ons " een Slachtoffer voor de zonde " geworden. Hij offert Zichzelven en stelt Zijn leven om ons Zijn schapen te redden van den duivel en de zonde.

Een huurling, een mensch gehuurd om de schapen op te passen en aan wien de schapen niet behooren, vlucht als de wolf komt, want het raakt hem niet met de schapen: hij denkt maar aan zichzelven. Maar de goede Herder heeft de schapen lief: zij behooren aan Hem : Hij kent hen uit malkaar, ja, zelfs de lammeren : Hij kent hen allen bij naam : Hij kent mijn naam, uw naam : Hij weet precies hoedanige menschen wij zijn. Hij zegt, " Ik ken Mijn schapen." En de schapen kennen Hem : " Ik word van de Mijnen gekend." Als Hij roept, hooren de schapen Hem. Als Hij loopt, volgen de schapen Hem : " dagelijks trachten zijzelven de gezegende voetstappen van Zijn allerheiligst leven te drukken." Maar als een schaap of lam zou wegloopen, en niet luisteren wanneer Hij roept, dan zal de wolf hem vangen. De, duivel is de wolf die altoos loert op de schapen van Christus, en wacht zijn gelegenheid af om hen te vangen : maar dit zal hem niet gelukken zoolang de schapen nabij den goeden Herder blijven.

Een stal of kraal is een plaats van veiligheid voor de schapen. En de stal of kraal voor de schapen van Christus is Zijn Kerk. In de Kerk zijn wij in een

Sluiten