Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen of bang dat wij zullen uitgelachen worden om onze godsdienstigheid : lievers laat ons openlijk naar Kerk gaan en standvastig zijn in goeddoen, dan zullen wij niet alleen de getuigenis van een goed geweten hebben, maar mogelijk zal ons voorbeeld anderen sterk maken om ook hun plicht uit te voeren. Onze Heer in Zijn liefde en langmoedigheid versmaadt niemand, ook niet de lafhartigen ; zoo heeft Hij Nikodemus onderricht aangaande Zijn Koningrijk, dat is, Zijn Kerk, en de noodzakelijkheid van de wedergeboorte door den Heiligen Doop,—niet een wedergeboorte van onze lichamen, zooals Nikodemus vooreerst gemeend had, maar een wedergeboorte van onze zielen. Onze zielen zijn van geboorte slecht, zondig: daarom moeten zij wedergeboren worden. En dit geschiedt wanneer zij wedergeboren worden "uit water en Geest" in den Heiligen Doop, en worden opgenomen in het Koningrijk en Huisgezin van God, de Heilige Katholieke Kerk. Het water wordt in de Font geplaatst: dit is " het uiterlijk en zichtbaar teeken"; dan giet de Priester het water over het kind of persoon die gedoopt wordt, en spreekt terzelver tijd de woorden uit die onze Heer bevolen heeft,—" Ik doop u, in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes "; dan bewerkt de Heilige Geest de " wedergeboorte tot rechtvaardigheid," en verplaatst ons uit den staat van toorn en zonde in den staat van zaligheid en vergiffenis en van een kind van God. Wij kunnen niet dit alles verstaan, maar wij kunnen dit alles gelooven, want Gods Woord is waarachtig. " Gi' moet wedergeboren worden uit water en Geest " : dat is, gij moet gedoopt worden : zóó heeft Jezus bevolen, en zóó moeten wij doen.

Met Zijn leer omtrent den Heiligen Doop, heeft onze Heer gevoegd Zijn leering omtrent de verzoening die Hij zou teweeg brengen. Toen Gods oude volk in de woestijn tegen Hem gemurmureerd heeft, heeft Hij hen

Sluiten