Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgekweekt worden in deze " standvastige vrees en liefde," gelijk Samuel en Timotheus, en die, gelijk hun Heer, dagelijks toenemen in wijsheid en grootte, zal hun hemelsche Vader " nimmer nalaten te helpen en te leiden."

" Wij smeeken U, neem ons onder de bescherming van Uwe goede voorzienigheid, en werk in ons een bestendige vrees en liefde voor Uwen heiligen Naam : door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Gods voorzienigheid beteekent de zorg met welke Hij ons voorziet. Hier maken wij melding van de bescherming met welke Hij ons voorziet. Wij hebben bescherming noodig wanneer iemand tracht ons te beschadigen. De duivel en slechte maats zijn altoos een gevaar: zij beschadigen ons door ons tot zonde te verleiden. Wanneer zij trachten dit te doen, moeten wij onze toevlucht tot God nemen : Hij zal ons beschermen : Hij zal nimmer nalaten ons te helpen en te leiden, en in ons te werken een bestendige vrees en liefde voor Zij,n heiligen Naam, dat is, voor Zichzelven en alles dat aan Hem behoort. Het derde gebod zegt: " Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken." Wij moeten Zijn Naam gebruiken in lofzang en gebed, niet in gewoon gesprek. Gods Naam is zoo heilig dat wij dien altoos moeten vreezen: maar het is onzes Vaders Naam, daarom moeten wij dien altoos liefhebben : altoos " een bestendige vrees en liefde" voor dien heiligen Naam hebben.

Het Evangelie bestaat uit één van de gelijkenissen van onzen Heer, de gelijkenis van het Groote Avondmaal. Een gelijkenis is een aardsche verhaal met een hemelsche beteekenis: elk gelijkenis heeft ons iets te leeren omtrent hoe wij God moeten dienen. Het eerste doeleinde van deze gelijkenis is de verwerping van de Joden aan te wijzen en de roeping van degenen die niet Joden zijn : het tweede is de slechte exkusen vóór den

Sluiten