Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kerk zijn de fondamenten van den inwendigen vrede van de Kerk.

Onze Heer stond bij de zee van Galilea, waarover de schuiten van Zijn discipelen Hem zoo dikwijls gevoerd hadden. Een schaar van menschen heeft op Hem gedrukt, om het woord van God te hooren. Het is goed te luisteren naar Gods woord; en na het luisteren moet volgen het uitvoeren. Wij moeten niet gaan luisteren naar elkeen die preekt: want elkeen is niet gezonden om te preken. Onze Heer Jezus Christus werd gezonden door Zijn Hemelschen Vader : en Hij heeft Zijn Apostelen gezonden : en zij hebben anderen gezonden,—Bisschoppen, Priesters, en Diakenen, tot op ons toe.

Twee schuiten zijn nu ingekomen na des nachts werk, en werden op het strand getrokken. De visschers hadden geen visch gevangen : alleen zeegras en vuilnis waren in hunne netten : en zij waren bezig hunne netten uit te spoelen. Hoe mismoedigd waren zij daar het zoo zwak met hen gegaan had ! Ee'n van de schuiten behoorde aan Simon Petrus; onze Heer is daarin geklommen, en op Zijn verzoek heeft S. Petrus de schuit een weinig van het land afgestooten. Onze Heer, nederzittende in de schuit, heeft de menschen daaruit geleerd. Zij konden alzoo Zijn stem beter hooren dan toen zij rondom Hem drukten. Toen Hij klaar was met spreken, heeft Hij Simon Petrus gevraagd om te roeien naar het diepe water en de netten weer uit te werpen. Ofschoon vermoeid en teleurgesteld, hebben de discipelen geluisterd: "op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een groote menigte visschen "; want de Heer had ze gezonden. Jezus Christus is God: Hij had de visschen gemaakt: en de visschen waren Hem gehoorzaam. Nu waren er zooveel visschen gevangen en zij waren zoo zwaar dat het net scheurde, en sommigen van

Sluiten