Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwerven; door de verdiensten van Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Wij weten niet of ons leven hier op aarde kort of lang zal wezen ; en het komt niet veel daarop aan, zoolang wij God al den tijd getrouwelijk dienen. Daartoe moeten wij trachten al ons werk te doen zoo goed als wij kunnen, als getrouwe dienstknechten, uit liefde, ootmoedig, en om God te behagen. Begint elk dag met gebed : onthoudt dat gebed is tot God te spreken; helpt anderen waar gij kunt; bedwingt alle kwade humeuren : zijt onderdanig aan degenen die over u zijn : spreekt de waarheid : tracht den geheelen dag onzelfzuchtig te wezen : en vóór gij nederligt, knielt en bidt. Als wij alzoo dagelijks trachten door Gods hulp en genade Hem getrouwelijk te dienen, dan kunnen «ij hopen dat wij ten laatste, als dit leven geëindigd is, Gods hemelsche beloften onfeilbaar zullen verwerven. Evenzoo, het zal niet om onze eigene verdiensten wezen, maar door de verdiensten van Jezus Christus onzen Heer.

Het Evangelie voor dezen dag toont ons hoe onze Heer gekomen is om de Wet te vervullen; hoe Hij, als onze Profeet, ons de ware beteekenis daarvan uitlegt, en, als ons Voorbeeld, dezelve ten volste uitvoert.

Een zeker wetgeleerde is tot onzen Heer gekomen en Hem gevraagd, " Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?" Onze Heer heeft geantwoord, "Wat is in de Wet geschreven ? " En zoodanig antwoord zouden wij ook geven aan eenig geleerden mensch die tot ons zou komen met zulk een vraag. " Wat is geschreven in het 20ste Hoofdstuk van Exodus ? Wat is geschreven in den Katechismus ? " En het antwoord van den wetgeleerde daarop was het antwoord dat eenigen van ons zouden geven : " Mijn plicht jegens God is in Hem te gelooven, Hem te vreezen, Hem lief te hebben, met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn

Sluiten