Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de leer van ongeoorloofde predikers. Leden van de Kerk hebben niets te doen met godsdienstige Genootschappen die buiten zijn. In het Evangelie worden wij gewaarschuwd tegen de wereld en hare zaken de eerste plaats te geven, als zeer schadelijk tot de zaligheid. Wij zijn aangenomene kinderen van God : Hij is onze Vader en zal voor ons zorgen: daarom geeft Hem de eerste plaats. Genade om eerst het Koningrijk van God en Éijn gerechtigheid te zoeken—dat is wat wij om bidden in de Collect: zoo zullen wij deze twee gevaren ontvlieden, namelijk, gelijkvormig te worden aan de leer van ongeoorloofde predikers, en gelijkvormig te worden aan de gebruiken van de wereld. S. Mattheus, die het Evangelie geschreven heeft, is zelf een voorbeeld van een man die de wereld en al hare winsten opgegeven heeft omdat hij niet kon twee heeren, Christus en de wereld, dienen op denzelfden tijd.

Wij bidden in de Collect: " Bewaar, smeeken wij U 0 Heer, Uwe Kerk door Uwe voortdurende ontferming."

De Heilige Katholieke Kerk is Christus Koningrijk hier op aarde: Hijzelf is haar Koning: onder Hem regeeren Bisschoppen, Priesters, en Diakenen: de Wetten zijn Gods heilige Wil en Geboden; en het volk van dit Koningrijk is allen die gedoopt zijn. Dus wanneer wij God bidden om Zijn Kerk te bewaren, bidden wij Hem om ons en alle gedoopten te bewaren. Somtijds heet de Kerk het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd: de gedoopten zijn de leden. " Bij mijn Doop ben ik een lidmaat van Christus geworden." En wij bidden om voortdurende, onophoudende, genade, omdat wij dagelijksche genade noodig hebben, dagelijksch brood voor lichaam en ziel.

Waarom heeft de Kerk noodig dagelijks bewaard te worden ? De Collect geeft het antwoord : " Daar des menschen zwakheid zonder U vallen moet." Het Lichaam, de Kerk, bestaat uit zwakke menschen, en wij

Sluiten