Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik in denzelven staat van zaligheid moge volharden tot aan het einde van mijn leven."

Verleden Zondag werden wij geleerd dat wij, als getrouwe dienstknechten van God, de verzoekings moeten wederstaan, welke de wereld, het vleesch, en de duivel ons voorstellen. Dit kunnen wij niet van onszelven doen, maar met Gods genade. Wij moeten God dienen in onze uiterlijke daden en ook in onze innige harten : " met zuivere harten en gemoederen " moeten wij God volgen. Het eerste en groote gebod is, God lief te hebben met geheel ons hart en verstand en ziel en kracht. Maar ons hart is van natuur slecht; God alleen kan het goed maken. Daarom bidden wij in de Collect : " O God, daar wij zonder U niet in staat zijn U te behagen."

Wij willen graag God behagen, en gelijk onzen Heer Jezus Christus wezen,—gehoorzaam, nederig, beminnelijk ; maar wij zijn niet in staat om deze dingen van onszelven te doen : wij zijn te zwak en zondig. De kennis hiervan moet ons drijven tot ijverig gebed om de genade welke ons sterker maakt dan alle verzoeking.

"Geef genadiglijk dat Uw Heilige Geest in alle dingen onze harten besture en regeere; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Eeuwiggezegende Drieëenheid. Hij heiligt mij en al het uitverkoren volk van God ; en Hij doet dit door mijn hart te besturen en regeeren : dat wil zeggen, Hij wijst mij den rechten weg en houdt mij daarop : Hij zegt tot mij, " Dit is wat gij behoort te doen " ; en wanneer wij op den rechten weg van Gods Geboden beginnen te loopen, houdt Hij ons daarop en regeert ons. Hij is altoos gewillig ons te besturen en regeeren, maar wij willen Hem somtijds niet toelaten : wij kiezen lievers ons eigen pad hetwelk is des duivels en ons verkeerd leidt. Laat ons dan van harte bidden dat Hij ons in alle dingen—-

Sluiten