Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rente) . . . ƒ 4000, Goederen: 200 balen Java-koffie . . . ƒ 6.720,20; Schuld: Mijn promesse per 2 Juni a.s. aan de order van C. Graaf te Amsterdam ... ƒ 1020,20.

II. Juni 2. Betaald de heden vervallen promesse, order C. Graaf ... ƒ 1020,20.

III. Juni 3. Factuur ontvangen van L. Bourbon te Parijs, over voor mijn rekening a contant ingekochte en per spoor verzonden 8 vaten amandelen, ten bedrage van fr. 6 200 a / 48,10 . . . ƒ 2.982,20.

IV. Aug. 23. Ontvangen uit den boedel van C. van den Berg te Amsterdam, overeenkomstig het accoord door hem als gefailleerde met zijn crediteuren aangegaan en door de rechtbank gehomologeerd, 40% van mijn vordering (zie post rfl. 1). De resteerende 60 % heden afgeschreven.

1898.

A. Journaliseer de volgende posten voor de firma Mees en Co. :

I. Mei 7. Factuur gezonden aan Evans and Co. te Londen over, voor hen ingekochte en aan hen afgezonden lOOkranjangs Java-suiker, bruto 26585 KG., tarra 8%, a ƒ 33 per 100 KG. netto; bij: veilingskosten 1 %, af: korting voor contant 1|%; de som der bij te berekenen onkosten bedraagt ƒ 134, de commissie 1J %.

II. Mei 9. Getrokken op Evans and Co., voor hunne rekening, een 3/m. wissel, groot £ 650 aan de order van de Algemeene Bankvereeniging alhier, die ons het bedrag tegen den 3/m. koers 12,02 in rekening-courant te goed schrijft.

III. Mei 10. Betaald met onze kwitantie op onze kassiers, Gebr. Van Emden alhier, de kwitantie van M. de Boer alhier groot ƒ 2412,50.

IV. Mei 12. Bericht ontvangen van de Bremer Bank\erein te Bremen, dat zij voor onze rekening heeft betaald aan C. Bürmann aldaar M. 16.000. Prov. | %, koers 59.

V. Mei 13. Op prolongatie genomen bij de commissionnairs in effecten J. de Vries en Co. alhier ƒ 12.000. Provisie 1 /00. Het bedrag ontvangen in een kwitantie op de

Sluiten